Nieuws     •     CV     •      Samenwerking      •    Contact     •     Links MKBA     •   Downloads     •   Fotogalerij    •    Ouder Nieuws
Copyright © 2015 by Syconomy   ·   All Rights reserved
Specialisaties
Type infrastructuur
Sytze Rienstra
E srienstra@syconomy.nl
T 06 19438804
Detachering

Beleidsadvisering

MKBA

Economische effecten

Financiële analyses

Expertrol
Weg

Rail

Luchthavens

Havens

Lokaal & regionaal OV

Integrale gebiedsontwikkeling
Ouder Nieuws 2
Coördinatie MKBA Zuidas
01-Nov-10
Het project Zuidasdok onderzoekt de uitbreiding van weg, trein en OV infrastructuur in samenhang met ondertunneling van de infrastructuur. Hierdoor kan extra vastgoed op de infrastructuur gerealiseerd worden. Het CPB voert de MKBA uit. Sytze Rienstra coördineert namens de projectorganisatie de inhoudelijke aspecten en de communicatie met het CPB.

Landzijdige bereikbaarheid en netwerk Schiphol
31-Oct-10
Op verzoek van het project Schiphol Mainport 2.0 van het Rijk voert Sytze Rienstra een quick scan analyse uit naar het effect van een verbetering van de bereikbaarheid Schiphol op het aantal passagiers en bestemmingen. Tevens wordt een literatuuroverzicht gemaakt van het effect van netwerkkwaliteit en landzijdige bereikbaarheid op de economie van de regio.

Duurzaamheid en MKBA
27-Sep-10
Namens het KiM heeft Sytze Rienstra meegewerkt aan de notitie Duurzaamheid en MKBA.

Uitwerken WLO scenario's voor luchtvaart
21-Sep-10
Het ministerie van VenW (DGLM) heeft Sytze Rienstra gevraagd een proces te begeleiden voor het uitwerken van de WLO scenario's (en de luchtvaartsoecifieke parameters) ten behoeve van het Aeolus-luchtvaartmodel.

Wat is economische structuurversterking?
20-Sep-10
Het KiM heeft het rapport 'Infrastructuur en Economische Structuurversterking' gepubliceerd, waaraan Sytze Rienstra heeft meegewerkt.

KiM rapport Robuustheid Wegen
06-May-10
Het KiM heeft het rapport over Robuustheid van wegennetwerken en de economische waardering daarvan gepubliceerd. Sytze Rienstra is één van de auteurs.

MKBA Rotterdam Stadionpark & Nieuwe Kuip
06-May-10
Namens Decisio en in samenwerking met Witteveen+Bos en Sport 2B wordt een MKBA uitgevoerd van het integrale gebiedsontwikkelingsproject 'Stadionpark Rotterdam'. Eén van de onderdelen van dit plan is de Nieuwe Kuip.

PAO cursus MKBA
04-May-10
Sytze Rienstra is één van de docenten bij de PAO cursus van de MKBA. In deze cursus gaat Sytze in op de praktijk en werkt een case uit.

Second opinion Programma Hoogfrequent Spoor
15-Apr-10
Namens het KiM is een second opinion uitgevoerd op de MKBA van het Programma Hoogfrequent Spoor.

Duurzaamheid en de MKBA
05-Apr-10
Als gedetacheerde bij het KiM wordt een verkennende notitie geschreven over de 'duurzaamheid' in relatie tot de MKBA.

KBA N33 Assen-Zuidbroek
08-Feb-10
Met en namens Decisio wordt in opdracht van RWS Noord-Nederland een KBA uitgevoerd tbv. de planstudie N33.

Kim project Economische Structuurversterking
15-Dec-10
Namens het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KiM) voert Sytze Rienstra het project Economische Structuurversterking en KBA uit.

Cie mer Structuurvisie Zuid-Holland
10-Dec-09
Sytze Rienstra is door de cie mer gevraagd als deskundige om de plan mer tbv de structuurvisie van de Provincie Zuid-Holland te beoordelen.

Reistijdbaten na 2020
15-Nov-09
Namens het KiM is een memo geschreven hoe om te gaan met het doortrekken van reistijdbaten na 2020.

Mainport 2.0: wat weten we wel/niet?
01-Oct-09
Het project Mainport 2.0 van de ministeries VenW, VROM en EZ heeft verzocht een kennisoverzicht te maken omtrent ruimtelijke en economische effecten van Schiphol en de ruimtelijke en economische plannen en ambities van de diverse belanghebbenden. Tevens worden 'witte vlekken' in de kennis geďdentificeerd.

Second opinion Spoorlijn Breda-Utrecht
30-Sep-10
Sytze Rienstra is als ingehuurd KiMmer één van de auteurs van de 2nd opinion op de MKBA Spoorlijn Breda-Utrecht.

Naar betere KBA resultaten spoorprojecten
05-Sep-09
Op verzoek van het projectteam Programma Hoogfrequent Spoor en OV SAAL wordt een notitie geschreven over de vraag hoe er tot betere KBA uitkomsten gekomen kan worden.

Leidraad Business Cases
27-Aug-09
Het KiM heeft een 'Leidraad voor Opdrachtgevers van Business Cases' uitgebracht. Sytze Rienstra was als ingehuurd KiMmer één van de auteurs.

Toets economische onderbouwing Maastricht Aachen Airport
15-Jun-09
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat (DGLM) heeft Sytze Rienstra gevraagd een toets uit te voeren op de economische onderbouwing van de effecten van het intrekken van de aanwijzing uit 2004 van Maastricht Aachen Airport.

Verlenging contract OV SAAL
01-Jun-09
Het contract als deelnemer aan het projectteam OV SAAL lange termijn is verlengd tot eind augustus. Sytze Rienstra brengt financiële en economische expertise in, en is verantwoordelijk voor het vullen van het beoordelingskader.

KiM: Noord-Zuidlijn, Spoorlijn Breda-Utrecht, reële opties
15-May-09
Sytze Rienstra is door het KiM gevraagd diverse activiteiten uit te voeren. Er is meegewerkt aan een notitie over de Noord-Zuidlijn tbv. de commissie Veerman, een audit op de MKBA Spoorlijn Breda-Utrecht en aan het project 'reële opties wegen' dat door het CPB uitgevoerd wordt.

KiM studie 'Robuustheid: hoe dit te waarderen?'
15-Jan-09
In MKBAs wordt tot op heden vrijwel geen rekening gehouden met effecten op de robuustheid van het infrastructuurnetwerk. Sytze Rienstra is ingehuurd door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) om samen met andere KiMmers hiervoor vuistregels uit te werken.

KIM rapport 'De rol van KBA in de besluitvorming'
22-Dec-08
Het KiM heeft het rapport 'De rol van kosten-batenanalyse in de besluitvorming' gepubliceerd, dat geschreven is door Sytze Rienstra. Het bevat een overzicht van uitgevoerde KBAs en de relatie met het genomen besluit.

Sr adviseur DVS Rijkswaterstaat
29-Oct-08
De Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat heeft Sytze Rienstra ingehuurd als sr. adviseur economie voor 2 dagen per week tot eind februari 2009. Taken zijn onder meer het opstellen van een nieuwe Vrachtautomatrix voor de nieuwe NRMs en het opstellen van een KBA voor flankerende maatregelen bij de werkzaamheden van de Moerdijkbrug.

Onderzoeksprogramma Structuurvisie Luchthavenontwikkeling
07-Oct-08
De Structuurvisie 'Luchthavenontwikkeling voor de Mainport' heeft betrekking op het accommoderen van de groei van de luchtvaart na 2020 op zowel de Schiphollocatie als regionale luchthavens. Er is een PlanMer en MKBA voorzien. Sytze Rienstra is door het ministerie van VenW gevraagd het onderzoeksprogramma te definiëren.

KIM rapport 'Indirecte effecten goederenvervoer'
02-Oct-08
Hoe werkt een goederenvervoerproject door in de economie? Over dit onderwerp is een rapport en een achtergronddocument verschenen, uitgebracht door het KiM. Sytze Rienstra is als gastonderzoeker mede-auteur van deze rapporten.

Presentatie symposium 'Bewegingsruimte voor Kunstwerken'
29-Sep-08
Woensdag 1 oktober as. zal Sytze Rienstra een presentatie houden op het door Rijkswaterstaat en de Betonvereninging georganiseerde symposium 'Bewegingsruimte voor Kunstwerken'. De presentatie zal gaan over de economische waarde van het voorkomen van hinder door het toepassen van innovatieve (maar duurdere) toepassingen bij het beheer en onderhoud van wegen.

Business Case Fort bij Vechten
26-Sep-08
Met en namens BCI wordt op verzoek van de provincie Utrecht een flexibel financieel model ontwikkeld om de business case van het Fort bij Vechten (onderdeel Hollandse Waterlinie) te onderbouwen. De business case dient onder meer ter onderbouwing van een claim voor Nota Ruimte gelden bij het Rijk.

Klankbordfunctie ruimtelijk-economische effecten Schipholscenario's
22-Sep-08
Bureau Louter is door het ministerie van VenW gevraagd de ruimtelijk economische effecten van diverse groeiscenario's van Schiphol uit te werken. Sytze Rienstra fungeert als klankbord/expert bij dit onderzoek.

Klankbordfunctie MKBA Afsluitdijk
22-Sep-08
Decisio en Tauw voeren een MKBA analyse uit van de geselecteerde visies op de toekomst van de afsluitdijk. Sytze Rienstra is gevraagd om als klankbord en expert te fungeren binnen het onderzoeksteam.

Deskundige Cie mer Structuurvisie Zuid-Holland
27-Aug-08
Sytze Rienstra is gevraagd als deskundige door de commissie mer ten behoeve van het maken van de richtlijnen voor de Structuurvisie Zuid-Holland.

Toets ec. onderbouwing luchthavens Rotterdam en Teuge
11-Aug-08
Het ministerie van VenW heeft Sytze gevraagd twee economische onderbouwingen van regionale luchthavens te toetsen. Het gaat om de mer van de exploitant van Rotterdam Airport en de wijziging van de aanwijzing van luchthaven Teuge.

Vervolg NRM en KBA
08-Aug-08
De dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat heeft verzocht een aantal vragen uit te werken over via welke methoden het best reistijdwinsten en overige kosten uit het NRM gedestilleerd kunnen worden. Decisio zal tevens doorrekenen wat in praktijk de invloed is van het opnemen van een toe- of afname van de gemiddelde ritkosten in een KBA.

Verlenging ondersteuning KiM
01-Aug-08
De ondersteuning van het KiM is verlengd tot en met 15 oktober. Het betreft een inzet van 1,5 tot 2 dagen per week. Sytze zal zich o.a. bezighouden met de projecten 'MKBA en Besluitvorming', 'communicatie indirecte effecten goederenvervoer' en 'emissiehandel'.

Deskundige Cie Mer Ontwikkeling Luchthaven(terrein) Twente
25-Sep-08
Sytze Rienstra is gevraagd als deskundige bij de Commissie Mer om de studies te beoordelen die voor de eerste fase van mogelijke ontwikkelingen voor de luchthaven Twente zijn gemaakt. Sytze richt zich hier op de beoordeling van de economische aspecten.

Aanvulling KBA Oude Rijnzone
30-Jun-08
Met en namens BCI wordt de eerder uitgevoerde KBA van de Oude Rijnzone aangepast aan nieuwe methodologische afspraken. Tevens worden de nieuwste resultaten van Business Cases van de diverse deelprojecten in de KBA verwerkt.

Review Board KBA P-Direkt
06-May-08
In verband met nieuwe ontwikkelingen en vanwege een tussentijdse rapportage aan de Tweede Kamer wordt de KBA voor P-Direkt (Centrale HRM-afdeling Rijk) geupdate. Sytze Rienstra is opnieuw gevraagd als lid van de Review Board die de KBA inhoudelijk toetst.

Ondersteuning Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
11-Mar-08
Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van het Ministerie van V&W heeft ondersteuning van Sytze Rienstra gevraagd. In maart betreft het enkele dagen, van mei t/m juli gaat het om een gemiddelde inzet van 3 dagen per week. Eén van de activiteiten betreft het schrijven van een 'essay' over de indirecte effecten van goederenvervoer.

Interne kwaliteitscontrole KBA A4-A13-A13/A16
22-Feb-08
Sytze Rienstra is door Witteveen & Bos in samenspraak met Rijkswaterstaat gevraagd binnen het onderzoeksteam kwaliteitscontoles uit te voeren van de KBA A4 Midden-Delfland, waarbij ook het verbreden van de A13 en de aanleg van de A13-A16 geanalyseerd wordt.

Expert team Trekvliettracé
22-Feb-08
Sytze Rienstra is door de gemeente Den Haag gevraagd zitting te nemen in een expertteam dat gaat adviseren over de haalbaarheid en kosteneffectiviteit van een aantal opties voor het Trekvliettracé, een nieuwe weg tussen de A4/A13 en het centrum van Den Haag.

Ondersteuning Rijkswaterstaat DVS
04-Feb-08
Sytze Rienstra ondersteunt De Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat bij diverse activiteiten ten behoeve van OEI en KBAs voor 2 dagen per week in de maanden februari en maart. Het gaat onder meer om second opinions en bijdragen aan diverse projecten die de DVS uitvoert.

Quick Scan KBAs Lange Termijn Schiphol tbv het Rijk
09-Jan-08
Het ministerie van V&W heeft gevraagd Quick Scan KBAs te maken van diverse lange termijn toekomstopties voor Schiphol. Hierbij wordt gekeken naar herconfiguratie van het banenstelsel, een eiland in zee, een vrachtluchthaven bij de Maasvlakte en uitplaatsing naar regionale luchthavens als Lelystad en Eindhoven. Deze KBAs dienen ter onderbouwing van de keuzes in het lange termijn verkenningendocument dat in maart naar de Kamer gestuurd wordt.

Adviseurschap KBA Mlt Schiphol Alderstafel verlengd
08-Jan-08
Het contract mbt. de KBA van de middellange termijn verkenning Schiphol (de zogeheten Alders tafel) is verlengd. Sytze Rienstra is adviseur voor het Rijk en begeleidt o.a. de uitvoering van de KBA.

Lange termijn verkenning toekomst luchtvaart provincie
07-Jan-08
Het contract met de provincie Noord-Holland ten behoeve van de lange termijn verkenning Schiphol is verlengd voor enkele uren per week. Sytze Rienstra bepaalt de luchtvaarteffecten van diverse lange termijn toekomstbeelden en begeleidt onderzoeken mbt. o.a. economische effecten, geluids- en veiligheidscontouren en landzijdige bereikbaarheid. Daarnaast schrijft Sytze mee aan de lange termijn verkenning van de provincie.

Nieuwe website
24-Dec-07
Trots presenteert Syconomy zijn nieuwe verbeterde website, ontwikkeld door Peter Rienstra.

KBA Westflank Haarlemmermeer en Zuidplaspolder
08-Nov-07
Met en namens ECORYS RSO voert Sytze Rienstra in opdracht van het ministerie van VROM twee KBAs uit. Het betreft de ontwikkeling van de Westflank Haarlemmermeer (waterberging, woningbouw, groen, infrastructuur) en de Zuidplaspolder (waterberging, woningbouw, groen, bedrijventerreinen, infrastructuur). Deze KBAs vormen onderdeel van de Verkenningfase om te analyseren of de projecten in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Nota Ruimtebudget (FES).

FES Business Case Glastuinbouw Haarlemmermeer (Primiavera)
15-Oct-07
Ter ondersteuning van een FES aanvraag voor het Nota Ruimtebudget ontwikkelt Sytze Rienstra met en namens BCI een business case met aanvullende financiële analyses voor collectieve energieprojecten en herstructurering van bestaand glastuinbouwgebied.

MKBA Energy Park Eemshaven
20-Sep-07
Namens en in samenwerking met BCI wordt een MKBA uitgevoerd ten behoeve van verdiepen en uitbreiden van de haven en vaargeul, alsmede de investeringen in het Energy Park Eemshaven.

Inhoudelijk adviseur en begeleiding MKBA Mlt Schiphol
01-Aug-07
Als vervolg op het afronden van het Werkplan voor de MKBA fungeert Sytze Rienstra als inhoudelijk adviseur van de MKBA die uitgezet wordt voor het nemen van een serie middellange termijn maatregelen rond Schiphol.

MKBA Oude Rijnzone
14-Jun-07
Namens en in samenwerking met BCI wordt een Quick Scan KBA uitgevoerd van de projecten in de Oude Rijnzone tbv. een FES aanvraag.

Financiële analyse haven & bedrijventerrein De Pijp - Beverwijk
12-Jun-07
Namens BCI en in samenwerking met Arcadis wordt in opdracht van IJmond Veelzijdig een financiële analyse uitgevoerd van een aantal plannen tbv. de herstructurering van de haven en het bedrijventerrein De Pijp. Dit tbv. een aanvraag voor een TOPPER subsidie.

Business Case Integraal Verscentrum Schiphol
07-Jun-07
In opdracht van SADC wordt in samenwerking met BCI een business case uitgevoerd voor het opzetten van een geďntegreerd Verscentrum op de 1e linie. Op dit moment gebeuren afhandeling, douane & inspecties op diverse locaties hetgeen leidt tot hoge kosten en kwaliteitsverlies.

Effecten luchtvaart en economie lt opties Schiphol
16-Apr-07
In opdracht van de provincie worden de effecten op de luchtvaart in beeld gebracht voor een tiental opties, waaronder een eiland in zee, een nieuw vliegveld in de Markerwaard, de ontwikkeling van Groot-Lelystad e.a. Vervolgens worden de ruimtelijk-economische effecten geanalyseerd.

Detachering provincie Noord-Holland afgerond
13-Mar-07
De detachering als sr. Beleidsmedewerker is afgelopen. Het afgelopen jaar is onder meer gewerkt aan de middellange termijn visie voor Schiphol, een eerste verkenning voor de zeer lange termijn. Daarnaast is gewerkt aan het opzetten van een leefbaarheidsprogramma Schipholregio.

Ex ante evaluatie Videoconferencing bij Justitie
24-Jan-07
Samen met ECORYS ASB wordt een ex ante economische evaluatie uitgevoerd van de invoering van videoconferencing bij het horen van verdachten, getuigen en vreemdelingen.

Advisering omtrent KBA Schiphol
27-Nov-06
Sytze Rienstra adviseert het ministerie van V& W over de uit te voeren KBA voor de middellange termijn opties voor Schiphol (2x2 baangebruik, MNP milieustelsel).

Aanvullende KBA Planstudie SAA met dynamisch model
27-Oct-06
Samen met Decisio, Grontmij en 4Cast wordt een aanvullende KBA uitgevoerd voor de Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. Een belangrijk onderdeel is het opnemen van resultaten van een dynamisch verkeersmodel in de KBA.

Bemiddeling opdrachtl. onderzoek Kanaal Gent-Terneuzen
15-Sep-06
Via Syconomy is Leo Bus (zelfstandig consultant) gedetacheerd bij Proses in Bergen op Zoom als opdrachtleider Onderzoek. Het betreft economische studies voor de Verkenning Kanaal Gent-Terneuzen.

Verlenging detachering provincie Noord-Holland
01-Sep-06
De detachering bij de provincie Noord-Holland is verlengd tot 1 april 2007 voor enkele dagen per week. De nieuwe opdracht betreft het procesmanagement van het leefbaarheidsprogramma IMPULS – een initiatief van regionale partijen en de luchtvaartsector.

Enkele adviezen, aanvullingen en second opinions
01-Jun-06
In de zomer van 2006 zijn enkele kleinere adviezen en projecten uitgevoerd. Het betreft een second opinion op de KBA over het splitsen van energiebedrijven, aanvullende berekeningen voor de KBA van de Planstudie S-A-A en advisering via enkele notities van het Noordvleugelprogramma.

2 klankbordfuncties: OEI in Planstudies en vervolg KBA S-A-A
01-Apr-06
Sytze Rienstra vervult 2 klankbordfuncties bij studies die Decisio uitvoert: de toepassing van OEI bij Planstudies en het vervolg van de KBA Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere.

Detachering sr. Beleidsadviseur provincie Noord-Holland
01-Apr-06
Met ingang van 1 april 2006 is Sytze Rienstra gedetacheerd bij het Schiphol-team van de provincie Noord-Holland als interim sr. Beleidsadviseur ‘Ontwikkeling Schiphol’

Detachering Project Mainport Schiphol stopt
31-Mar-06
Na bijna twee jaar stopt in verband met het naderend einde van het project de detachering bij het Ministerie van V & W als onderzoekscoördinator van het Project Mainport Schiphol.

Nieuw logo Syconomy
24-Jan-06
Vol trots presenteert Syconomy het nieuwe logo, dat ontworpen is door Bertine Pellekaan. Het is links boven op deze pagina te bewonderen.

Review Board KBA P-Direkt
18-Mar-06
Sytze Rienstra is gevraagd om lid te worden van de review board die de update van de KBA van P-Direkt (shared service center HRM van het Rijk) toetst.

Ondersteuning programma Noordvleugel
28-Feb-06
Syconomy is gevraagd het programma Noordvleugel te ondersteunen op economisch gebied. Er worden teksten aangeleverd voor het Structuurdocument van het programma, een notitie opgesteld met een vergelijking van KBAs van de diverse projecten en een overzicht van de kosten van IJmeerverbindingen.

KBA Planstudie Nader Verklaard en Vergeleken
27-Feb-06
Naar aanleiding van vragen van het ICRE en het ministerie van Financiën schrijft Syconomy in opdracht van Rijkswaterstaat een notitie die nader ingaat op effecten die al dan niet meegenomen zijn in de KBA, de effecten op de woning- en arbeidsmarkt van beprijzen, een vergelijking met andere KBAs en een verdere uitsplitsing van de kosten.

Evaluatie Pilot Videoconferentie in rechtspraak en vreemdelingenbewaring
20-Jan-06
Samen met ECORYS Arbeidsmarkt en Sociaal Beleid wordt in opdracht van het Ministerie van Justitite (WODC) een evaluatie uitgevoerd van een pilot van de introductie van videoconferencing om verdachten en vreemdelingen te horen. Sytze Rienstra is door ECORYS ingehuurd als projectleider.

Prioritering infrastructuurinvesteringen ROA
15-Nov-05
Samen met Decisio wordt een methode ontwikkeld om infrastructuurprojecten te prioriteren. Vervolgens wordt deze methode toegepast. Sytze Rienstra fungeert als expert binnen het projectteam.

Contract Project Mainport Schiphol verlengd tot april 2006
25-Nov-05
De detachering als onderzoekscoördinator bij Project Mainport Schiphol van het Ministerie van V & W is verlengd tot eind maart 2006. De detachering is voor gemiddeld 2 dagen per week.

Strategische effecten en KBA IJmeerverbinding
15-Sep-05
Samen met Decisio voert Syconomy een analyse van strategische effecten een een KBA uit voor de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere uit in opdracht van ROA. In ieder geval wordt een metro-wegverbinding doorgerekend, additionele varianten worden later bepaald. Sytze Rienstra fungeert als projectleider.

Vervoerwaarde studie & exploitatie IJmeerverbinding
15-Jul-05
In opdracht van het ROA voert 4Cast in samenwerking met Syconomy de verkeersstudie uit van een aantal varianten van een nieuwe OV- en wegverbinding door het IJmeer tussen Amsterdam en Almere. Syconomy bepaalt de exploitatie-saldo van de OV varianten.

Quick Scan Kosten en Baten spoorvarianten Goes
15-Jun-05
In opdracht van de gemeente Goes wordt een quick scan uitgevoerd van de effecten, kosten en baten van diverse varianten (omlegging, tunnelbak, geluidsschermen) voor de aanpassing van de spoorweginfrastructuur. Deze opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met Infralink en Ponton Bouwconsultancy.

Detachering Project Mainport Schiphol naar 50%
01-Jun-05
De detachering voor 4 dagen als onderzoekscoördinator bij het project Mainport Schiphol van het ministerie van V & W is teruggebracht naar 50%. Hierdoor is er meer tijd & flexibiliteit voor de uitvoering van andere projecten.

KBA Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere
09-May-05
Samen met Decisio wordt de KBA voor de planstudie uitgevoerd. Doel is eind november een KBA op hoofdlijnen uit te voeren, die een beslissing tussen de hoofdalternatieven mogelijk maakt. Optionele onderdelen zijn arbeidsmarkteffecten in samenwerking met Bureau Louter en Woning- & Grondmarkteffecten samen met ABF.

Samenwerkingsovereenkomst met Decisio
03-May-05
Syconomy heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Decisio. Syconomy blijft onafhankelijk opereren, maar er is sprake van een wederzijdse preferred supplier overeenkomst, wat ook inhoudt dat beide partijen niet tegen elkaar zullen concurreren bij offerte-aanvragen. Hierdoor is Syconomy in staat ook grotere projecten uit te voeren.