Nieuws     •     CV     •      Samenwerking      •    Contact     •     Links MKBA     •   Downloads     •   Fotogalerij    •    Ouder Nieuws
Copyright © 2015 by Syconomy   ·   All Rights reserved
Specialisaties
Type infrastructuur
Sytze Rienstra
E srienstra@syconomy.nl
T 06 19438804
Detachering

Beleidsadvisering

MKBA

Economische effecten

Financiële analyses

Expertrol
Weg

Rail

Luchthavens

Havens

Lokaal & regionaal OV

Integrale gebiedsontwikkeling
KBA ZwolleSpoort
20-Sep-13
Als input voor de Alternatievenstudie heeft Sytze Rienstra KBA berekeningen gemaakt tbv. het project ZwolleSpoort (Zwolle-Herfte).

Vergelijking vervoerprognoses regionale luchthavens
01-Sep-13
Regionale luchthavens maken vervoerprognoses als input voor luchthavenbesluiten. Op verzoek van het ministerie van IenM wordt een vergelijking gemaakt van deze studies.

Onzekerheden tolheffing
31-Jul-13
Op een aantal wegenprojecten is tolheffing voorzien. Sytze Rienstra werkt namens het KiM  mee aan een interne IenM analyse van onzekerheden rond tolopbrengsten.

Bijdrage aan KBA A27 / Ring Utrecht
15-Jul-13
Decisio voert de KBA van de A27 oftewel Ring Utrecht uit. Sytze Rienstra is lid van het onderzoeksteam en verantwoordelijk voor de analyse van regionaal-economische effecten en de kwaliteitscontrole.

Aansturen KBA en financiële analyses Calandbrug
04-Jul-13
Vandaag is de Startbeslissing voor de MIRT Verkenning Calandbrug naar de Tweede Kamer gestuurd. Sytze Rienstra zal namens het ministerie van IenM de KBA en financiële analyses van dit project aansturen.

Aansturen KBA ERTMS
06-May-13
De MIRT Verkenning ERTMS is opgestart. Dit heeft betrekking op de invoering van een nieuw (Europees) beveiligingssysteem op het spoor. Sytze Rienstra is door het ministerie van IenM gevraagd de KBA aan te sturen en vorm te geven als lid van de projectorganisatie.

Zwakke Schakels Noord-Holland: deskundige cie mer
26-Apr-13
De mer van het project Zwakke Schakels Noord-Holland  ligt ter inzage. Sytze Rienstra is door de Cie Mer gevraagd als deskundige, primair om de KBAs te beoordelen.

KBA MIRT Verkenning A1 Apeldoorn-Azelo
24-Apr-13
Sytze Rienstra voert in opdracht van het ministerie van IenM de KBA uit van het voorziene voorkeursalternatief van de A1 Apeldoorn-Azelo.

Nieuwe website over de MKBA
26-Mar-13
Er is een nieuwe website in de lucht gekomen met informatie over de MKBA  voor zowel potentiële opdrachtgevers/projectleiders als uitvoerders.

Notitie Dynamische Verkeersmodellen en KBA
20-Jan-13
De in opdracht van Rijkswaterstaat DVS geschreven notitie over de relatie KBA en Dynamische Verkeersmodellen is gepubliceerd.

Discontovoet Life Cycle Cost analyses
15-Dec-12
Sytze Rienstra heeft namens het KiM een advies geschreven over de te hanteren discontovoet bij Life Cycle Cost analyses.

Afwegingskader TEN-T voorstellen
13-Dec-12
Als KiMmer stelt Sytze Rienstra een afwegingskader op om TEN-T voorstellen te kunnen prioriteren die eind februari ingediend worden door het ministerie van IenM.

KBA MIRT onderzoek Noordkant Amsterdam
10-Dec-12
Sytze Rienstra voert samen met Decisio de KBA uit van het MIRT onderzoek Noordkant Amsterdam (A9, A7, doortrekken A8).

Lange Termijn Baten Infrastructuur
02-Dec-12
Namens het KiM heeft Sytze Rienstra een update gemaakt van het memo 'Lange Termijn Baten Infrastructuur'.

Toets economische onderbouwing luchthavenbesluit Twente
20-Nov-12
ADT heeft een economische onderbouwing opgesteld ten behoeve van het luchtvaartbesluit. Sytze Rienstra is door het ministerie van IenM gevraagd deze onderbouwing te toetsen.

Dynamische Verkeersmodellen, Dynamisch Verkeersmanagement en de KBA
20-Nov-12
Op verzoek van Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) stelt Sytze Rienstra een notitie op over de wijze waarop KBAs gemaakt kunnen worden voor DVM maatregelen met behulp van dynamische verkeermodellen.

Belonen in het verkeer en vervoer
15-Sep-12
De afgelopen jaren zijn er diverse projecten uitgevoerd waarin automobilisten beloond worden om de spits te mijden. Is dit een wenselijk en zinvol instrument of werken andere opties beter? Het KiM voert een onderzoeksproject uit, Sytze Rienstra levert hieraan een bijdrage.

Toets economische onderbouwing luchthavenbesluit Eindhoven
20-Aug-12
Op verzoek van het ministerie van IenM voert Sytze Rienstra een toets uit op de economische onderbouwing van het gevraagde luchthavenbesluit ten aanzien van de luchthaven Eindhoven.

Ruimtelijke reservering Parallelle Kaagbaan
09-Jul-12
Sytze Rienstra schrijft op verzoek van het Ministerie van IenM een (kwalitatieve) notitie over de kosten en baten van de ruimtelijke reservering voor de Parallelle Kaagbaan.

2nd opinion KBA Amstelveenlijn
25-Jun-12
Namens het KiM voert Sytze Rienstra een 2nd opinion uit op de KBA van de Amstelveenlijn. In de eerste ronde wordt de methode en werkwijze getoetst. In de tweede ronde de uiteindelijke KBA.

SMASH: doortrekken Noord-Zuidlijn + werksessies
20-Jun-12
Op verzoek van het SMASH projectteam voert Sytze Rienstra ism. 4Cast  een quick scan haalbaarheidsstudie uit naar de haalbaarheid van het doortrekken van de Noord-Zuidlijn van Station Zuid naar Schiphol. Tevens worden werksessie georganiseerd over knelpunten bij station Schiphol en korte termijn verbeteringen van het OV in de airport corridor Zuidas-Schiphol.

Startbeslissing A2 't Vonderen-Kerensheide
25-Apr-12
Op verzoek van het ministerie van IenM schrijft Sytze Rienstra de Startbeslissing voor de MIRT verkenning voor het A2 tracé tussen de knooppunten 't Vonderen en Kerensheide in Midden-Limburg.

KBA berekeningen MIRT onderzoek Noordrand Amsterdam
29-Mar-12
Sytze Rienstra maakt deel uit van het consortium dat de 1e fase van het MIRT onderzoek Noordrand Amsterdam uitvoert. Andere betrokken bureaus zijn MuConsult, 4Cast en Witteveen+Bos. Sytze is verantwoordelijk voor quick scan KBA berekeningen.

Twee kleine opdrachten KiM
21-Mar-12
Het KiM heeft Sytze Rienstra gevraagd de memo 'Baten na 2020' up te daten. Verder wordt DGB ondersteund bij de beoordeling van de KBA HOV Midden Holland.

MKBA ZuidasDok gepubliceerd
08-Mar-12
De MKBA van ZuidasDok  is vandaag gepubliceerd.

Beslisnotities SMASH Bereikbaarheid
25-Mar-12
Op verzoek van het Ministerie van IenM worden vijf beslisnotities geschreven in het kader van de Structuurvisie Mainport Amsterdam-Schiphol-Haarlemmermeer.

Overeenstemming ZuidasDok
09-Feb-12
Het Rijk, gemeente en regio hebben vandaag overeenstemming bereikt  over het project ZuidasDok. Sytze Rienstra is projectleider van de MKBA.

PAO cursus MKBA/OEI
05-Feb-12
Op 12 en 13 juni is Sytze Rienstra weer één van de docenten van de PAO cursus MKBA. Meer informatie is te vinden op de PAO website.

Toegankelijkheid spoor voor mindervaliden
03-Jan-12
Namens het KiM levert Sytze Rienstra kosten en baten informatie aan tbv. een plan van aanpak om de zelfstandige toegankelijkheid van het spoorsysteem in 2030 te realiseren.

Effect nieuwe tijdwaarderingen op KBA uitkomsten
15-Dec-11
Namens het KiM schrijft Sytze Rienstra een notitie waarin de effecten op KBA uitkomsten van binnenkort te publiceren nieuwe tijdwaarderingen uitgewerkt worden.

Voortoets economische onderbouwing Luchthaven Twente
10-Dec-11
Voor het heropenen van Luchtaven Twente moet de minister van IenM een Luchthavenbesluit nemen. Sytze Rienstra is gevraagd een voortoets uit te voeren van de economische onderbouwing tbv. dit besluit.

SMASH: bereikbaarheidsknelpunten regio en Schiphol
01-Nov-12
In het kader van de Structuurvisie Mainport Schiphol en Haarlemmermeer (SMASH) voert Sytze Rienstra in samenwerking met Decisio analyses uit van de bereikbaarheidspunten in de regio en tav. de catchment area Schiphol.

KBA ZuidasDok in eigen beheer
06-Jul-11
De KBA Zuidas wordt door experts van de projectorganisatie ZuidasDok zelf uitgevoerd. Sytze Rienstra fungeert als projectleider.

Discontovoet bij analyses Life Cycle Costs (LCC)
01-Jun-11
Namens het KiM  schrijft Sytze Rienstra een advies over de te hanteren discontovoet bij Life Cycle Cost analyses. Hierbij worden de investerings- en beheer- & onderhoudskosten voor een lange periode bepaald en met elkaar vergeleken.

PAO cursus MKBA
29-Apr-11
Sytze Rienstra is weer één van de docenten van de PAO cursus 'MKBAs van Infrastructuurprojecten' die op 26 en 27 mei georganiseerd wordt. Het programme en nadere informatie is te vinden op http://pao-tudelft.nl/internetForms/toonCursus.php?i_evt_id=826.

MKBA Zeetoegang IJmuiden
15-Feb-11
Namens DHV is Sytze Rienstra deelprojectleider van de MKBA die uitgevoerd wordt in het het kader van de eerste fase van de planstudie voor de zeetoegang IJmuiden.

2nd opinion KBA OV SAAL middellange termijn
20-Jan-11
Als KiMmer werkt Sytze Rienstra mee aan de 2nd opinion op de KBA OV SAAL middellange termijn: het verbeteren van de railinfrastructuur tussen Almere en Schiphol.

2nd opinion KBA HOV om de Zuid (Uithoftram)
15-Jan-11
Namens het KiM voert Sytze Rienstra een second opinion uit van de vervoerwaardestudie en KBA van het project HOV om de Zuid, een nieuwe verbinding tussen Utrecht Centraal en de Uithof.

Ouder Nieuws                                                       Nog ouder nieuws
                                                                                                                                                                       Nog ouder nieuws