Nieuws     •     CV     •      Samenwerking      •    Contact     •     Links MKBA     •   Downloads     •   Fotogalerij    •    Ouder Nieuws
Copyright © 2015 by Syconomy   ·   All Rights reserved
Specialisaties
Type infrastructuur
Sytze Rienstra
E srienstra@syconomy.nl
T 06 19438804
Detachering

Beleidsadvisering

MKBA

Economische effecten

Financiële analyses

Expertrol
Weg

Rail

Luchthavens

Havens

Lokaal & regionaal OV

Integrale gebiedsontwikkeling
Syconomy stopt
15-May-23
Sytze Rienstra wordt projectleider bij de Vervoerregio Amsterdam. Hij stopt daarom met zijn activiteiten als zelfstandig consultant.

Evaluatie MKBAs CEF voorstellen EU
15-Feb-23
In de jaarlijkse ronde van de toekenning van CEF subsidies worden de voorstellen beoordeeld. Sytze Rienstra beoordeelt een aantal MKBAs van railprojecten.

Effect vestigingsklimaat Schiphol
15-Dec-22
Samen met Bureau Economische Argumentatie onderzoekt Sytze Rienstra het effect van Schiphol op het vestigingsklimaat. Sytze richt zich hierbij op de luchtvaartkant.

Vervoerwaarde HSL Vlissingen-Amsterdam
23-Nov-22
Het doortrekken van de HSL zorgt voor een snellere verbinding tussen Vlissingen en Amsterdam. Dit gaat ten koste van de verbinding met de zuidelijke Randstad. Een team van AT Osbourne en RHDHV analyseert de effecten op de vervoerwaarde - ook die niet in modellen zitten. Sytze Rienstra is onafhankelijk expert binnen dit team.

Review documenten verkenning Zeeburgereiland
01-Sep-22
De gemeente Amsterdam is van plan bij het Rijk co-financiering te vragen voor de ondertunneling van de IJburglaan ('De Cruciale Mijl') en het verplaatsen van de tramremise. Deze bijdrage zou moeten komen uit het budget voor de ontsluiting van nieuwe woningbouwprojecten. Met het oog hierop is Sytze Rienstra is gevraagd de concept-documenten (MKBA, MCA, Verkenningendocument) te reviewen.

1 dag per week lesgeven bij Windesheim
30-Aug-22
Sytze geeft het komende semester 1 dag per week les bij de opleiding RO Mobiliteit van Windeheim-Almere. Hij zal 2de jaars begeleiden bij een praktijkopdracht bij diverse gemeenten.

Syconomy start weer
29-Aug-22
Na een mooie periode bij het KiM start Sytze Rienstra weer als zelfstandig consultant.

Bijdrage aan KiM rapporten
26-Aug-22
Naast diverse andere activiteiten heeft Sytze Rienstra meegewerkt aan de volgende KiM rapporten:
-Overheidsinkomsten en -uitgaven Verkeer en Vervoer
-Zakelijk vliegen

-
Netwerkkwaliteit Schiphol
-Reflectie voornemen concessie hoofdrailnet
-Innovatie in mobiliteit versnellen via startups

Syconomy stopt
31-Aug-20
Met ingang van 1 september 2020 wordt Sytze Rienstra onderzoeker bij het KiM. Hij stopt dan met zijn consultancy activiteiten.

MKBA Light Rail Rotterdam-Zoetermeer (ZoRo)
18-May-20
De MRDH onderzoekt samen met de betrokken gemeentes de haalbaarheid van een metroverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam. Goudappel en Appm voeren de studie uit, namens de eerste voert Sytze Rienstra de MKBA uit.

Economische effecten Brainportlijn
11-May-20
De regio Eindhoven (gemeenten Eindhoven en Helmond) onderzoekt de mogelijkheden van een OV schaalsprong via de Brainportlijn (Light Rail, BRT of nieuwe techniek). Namens AT Osborne vult Sytze Rienstra economische criteria en de business case in. Goudappel en RHDHV werken ook mee aan de studie.

MKBA Betalen Naar Gebruik
23-Apr-20
Samen met Arcadis voert Sytze de MKBA 'Betalen naar Gebruik' uit, waarbij opties verkend worden om een heffing naar gebruik voor het personenautoverkeer in te voeren.

MKBA Verduurzaming Defensie
14-Apr-20
Samen met de Argumentenfabriek wordt een MKBA uitgevoerd van verduurzamingsopties voor het defensieapparaat. Sytze is MKBA expert binnen het team.

Compensatie Zeeland niet doorgaan marinekazerne
09-Apr-20
De heer Wientjes verkent de mogelijkheden om Zeeland te compenseren voor het niet doorgaan van de marinekazerne. TG en Decisio verkennen de mogelijkheden om dit via bereikbaarheidsmaatregelen te doen. Sytze Rienstra ondersteunt het team bij de beoordeling van de mogelijk maatregelen als expert.

Evaluatie MKBAs en financiële analyses EU CEF voorstellen
08-Apr-20
Jaarlijks dienen lidstaten voorstellen in om infrastructuur mede door de EU te laten bekostigen via een CEF subsidie. Deze voorstellen worden onderbouwd met een MKBA en Financiële Analyse. Sytze Rienstra evalueert deze analyses als onafhankelijk expert.

Update MKBA ZuidasDok
24-Jan-20
Als Gezaghebbende Derde brengt Mevrouw Dekker een advies uit over nut en noodzaak voor het in problemen verkerende project ZuidasDok. Als input voor dit advies maken Decisio en Sytze Rienstra een update van de MKBA ZuidasDok uit 2012.

Potentie Lelylijn
20-Jan-20
In 2006 is besloten niet door te gaan met de Zuiderzeelijn. Sinds die tijd is er veel veranderd. De vraag is dan ook of argumentatie van destijds nog valide is. Samen met Studio Bereikbaar en INNO-V voert Sytze Rienstra een verkenning uit naar de potentie van de Lelylijn. Sytze analyseert hierbij in hoeverre de MKBA uit 2006 er nu anders uit zou zien.

Updata MKBA Theemswegtracé
17-Jan-20
Ten behoeve van een aanvraag voor een Europese CEF subsidie maakt Sytze Rienstra een quick scan update van de MKBA Calandbrug.

Nota van Uitgangspunten Cruciale Mijl Zeeburgereiland
01-Nov-22
De Nota van Uitgangspunten (NvU) bevat het voorkeursbesluit voor het project Cruciale Mijl. Sytze Rienstra schrijft de NvU tot de versie die gebruikt wordt voor de inspraak.

CVS Paper 'OV Sturen op Regelmaat'
22-Nov-19
Op het CVS in Leuven heeft Sytze Rienstra de paper 'OV Sturen op Regelmaat' gepresenteerd. Dit paper is gebaseerd op het afstudeerwerk van Stef Windt.

Maatschappelijk Belang Zeehavens
07-Oct-19
Zeehavens hebben een positieve bijdrage aan de economie, maar ook effecten op de leefomgeving. Sytze verkent als één van de leden van het team van het KiM het maatschappelijk belang van zeehavens. Dit als input voor de Havennota die het ministerie medio 2020 wil publiceren.

MKBA Vrachtwagenheffing
01-Jun-19
Arcadis voert een update van de MKBA Vrachtwagenheffing uit, waaronder een analyse van de kosten en baten van de terugsluis (de inkomsten komen weer ten goede van de sector). Sytze Rienstra is sr. expert binnen het projectteam.

Second opinion Rail Gent Terneuzen
01-May-19
North Sea Port onderzoekt samen met overheidspartijen de effecten van het uitbreiden van de capaciteit van het spoorgoederenvervoer. Sytze Rienstra voert een second opinion uit op de MKBA.

Second opinion MKBA HOV Zeeburg
04-Dec-18
Op verzoek van de gemeente Amsterdam heeft Sytze Rienstra een second opinion uitgevoerd op de MKBA HOV Zeeburg. Hierin zijn onder meer de kosten en baten van het realiseren van een HOV verbinding tussen IJburg, Zeeburg en de Indische buurt onderzocht.

CVS paper 'Omgaan met agressie in het OV: Virtual Reality Trainingen'
23-Nov-18
Op het CVS is een paper gepresenteerd over agressie in het OV, en hoe Virtual Reality trainingen het OV personeel kunnen helpen. Dit paper is gebaseerd op het afstudeerwerk van Pepijn Otte.

MKBA Containerterminal Bergen op Zoom
01-Sep-18
Namens Hezelburcht is een quick scan MKBA opgesteld van de verplaatsing en uitbreiding van de containerterminal in Bergen op Zoom. Deze MKBA dient als onderbouwing bij een Europese CEF subsidie aanvraag.

Interne kwaliteitscontrole MKBA Hoorn-Amsterdam
01-Jul-18
Decisio voert de MKBA uit van de MIRT Verkenning Hoorn-Amsterdam. Sytze Rienstra is de interne kwaliteitscontroleur.

Economische effecten maatregelen spoorgoederenvervoer
01-Jun-18
In juni is een maatregelenpakket spoorgoederenvervoer naar de Tweede Kamer gestuurd. Sytze Rienstra heeft samen met Decisio de economische effecten van mogelijke maatregelen doorgerekend.

23-Nov-17
Op het CVS in Gent is het paper 'Routekeuzegedrag Fietsers' gepresenteerd. Dit paper is gebaseerd op het afstudeerwerk van Yorick Klaasen.

WF RO Mobiliteit weer topopleiding
01-Oct-17
Ook dit jaar is de opleiding RO Mobiliteit van Windesheim Flevoland weer als 'Topopleiding' opgenomen in de HBO keuzegids. Sytze Rienstra is één van de docenten bij deze opleiding.

Second opinion Economische onderbouwing Luchthavenbesluit Eelde
11-Sep-17
Groningen Airport Eelde is van plan een luchthavenbesluit bij het Rijk te vragen. Bij het indienen hiervan wordt een economische onderbouwing door het Rijk gevraagd. Sytze Rienstra voert in opdracht van het ministerie van IenM een second opinion uit.

Beoordeling internationale benchmark spoor
21-Aug-17
NS en ProRail voeren een internationale benchmark uit waarbij prestaties worden vergeleken met infrastructuurbeheerders en vervoerders in een zestal andere landen. Het KiM voert een beoordeling hiervan uit - Sytze Rienstra maakt onderdeel uit van het team dat de beoordeling uitvoert.

Financiële effecten gate verplaatsing en vergroting capaciteit RSC
12-Apr-17
Op verzoek van het Havenbedrijf Rotterdam rekent Sytze Rienstra de financiële effecten door van de gate verplaatsing van het RSC van de Plesmanweg naar de Reeweg. Tevens worden de financiële effecten van een investering om de capaciteit te vergroten doorgerekend.

MKBA 3kV
20-Dec-16
Het verhogen van de spanning op de railinfrastructuur leidt tot energiebesparingen en rijtijdwinsten. Eind 2015 is door ProRail en NS een eerste MKBA hiervoor opgesteld. Sytze Rienstra is gevraagd deze MKBA her te berekenen, te herschrijven en te updaten.

Paper CVS: fietsgebruik en -infrastructuur in niet stedelijk gebied
25-Nov-16
Wat zijn trends en ontwikkelingen tav fietsgebruik en -infrastructuur op het platteland. En hoe beoordelen bewoners de infrastructuur. Dit is onderwerp van het afstudeerwerk van Roel Huisman van Windesheim Flevoland. De resultaten zijn gepresenteerd op het CVS-congres - het paper is hier te downloaden.

Onafhankelijk expert Beleidsdoorlichting Luchtvaart
26-Oct-16
Decisio voert de beleidsdoorlichting Luchtvaart uit. Sytze Rienstra is gevraagd als onafhankelijk expert de concept-stukken te toetsen en een eindoordeel te geven.

Artikel MKBA en Besluitvorming
17-Oct-16
Vandaag is het artikel 'MKBA en Besluitvorming' gepubliceerd door TPEdigitaal. Hierin onderzoekt Sytze Rienstra de invloed van MKBAs op beslissingen rond infrastructuurprojecten.

Opleiding Mobiliteit WF weer Topopleiding
29-Sep-16
De opleiding RO-Mobiliteit bij Windesheim Flevoland is voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot Topopleiding in de HBO keuzegids. Ook bij Elsevier scoort de opleiding het best van alle opleidingen Mobiliteit. Sytze Rienstra is één van de docenten van de opleiding.

Cursus MKBA voor Financial Rijkstrainees
13-Jun-16
De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering verzorgt een cursus Projectmanagement voor de Financial Trainees van het Rijk. Sytze Rienstra verzorgt het onderdeel 'Projectevaluatie en MKBA'.

Expertgroep MKBA Sprong over het IJ
20-May-16
De gemeente Amsterdam voert vervolgonderzoek uit naar de zogeheten 'Sprong over het IJ'. Dit betreft betere veerverbindingen en mogelijke brug(gen) voor voetgangers en fietsers. In opdracht van de gemeente voert Decisio een maatschappelijke Kosten-Batenanalyse uit van diverse alternatieven. Sytze Rienstra is lid van de expertgroep die de gemeente over de inhoud van de MKBA adviseert.

Voortoets economische onderbouwing Rotterdam The Hague Airport
16-May-16
Rotterdam The Hague Airport heeft een economische onderbouwing en MKBA gepubliceerd van enkele groeiscenario's. Deze zijn input voor discussies met lokale en regionale stakeholders. Ook kunnen deze te zijner tijd dienen als input bij de aanvraag voor een luchthavenbesluit door de staatssecretaris. Het ministerie van IenM heeft Sytze Rienstra daarom gevraagd een voortoets uit te voeren.

Bijdrage aan nieuwe 'Kader MKBA bij MIRT Verkenningen'
21-Apr-16
Op verzoek van en namens het KiM levert Sytze Rienstra een bijdrage aan het nieuwe Kader MKBA bij MIRT Verkenningen. Deze bijdragen hebben betrekking op de wijze waarop omgegaan wordt met 'Speciale Rijksprojecten', zeehavens en luchthavens.

Business Case Rail Service Center Rotterdam
05-Apr-16
Op verzoek van het Havenbedrijf Rotterdam en het Rail Service Center wordt een financiële business case opgesteld. Deze heeft betrekking op het verplaatsen van de gate en het stack gebied. Dit laatste wordt dan ook uitgebreid.

Quick Scan MKBA LNG terminal
04-Jan-16
Gate Terminal is van plan om voor investeringen in een nieuwe LNG terminal een Europese CEF subsidie aan te vragen. Ter onderbouwing hiervan voert Sytze Rienstra een quick scan kosten-batenanalyse uit.

Artikel Tijdschrift Vervoerwetenschappen: trends en ontwikkelingen bij MKBAs
31-Dec-15
Worden MKBAs positiever of negatiever in de loop der tijd? En wat zijn hier verklaringen voor. Vandaag is hierover een artikel van Sytze Rienstra verschenen in Tijdschrift Vervoerwetenschap.

MKBA Maasvlakte Plaza
21-Dec-15
Op verzoek van het Havenbedrijf wordt een MKBA uitgevoerd van Maasvlakte Plaza: een truckparking met voorzieningen die tevens dient als buffer bij verstoringen op de weg. De MKBA dient als onderbouwing bij een Europese CEF subsidie-aanvraag.

Second opinion Economische Onderbouwing Maastricht-Aachen Airport
14-Dec-15
De luchthaven Maastricht-Aachen is van een aanvraag te doen voor een nieuw Luchthavenbesluit. Op verzoek van het ministerie van IenM voert Sytze Rienstra een second opinion uit op de econmische onderbouwing.

ESB artikel: UberPOP en de werking van de taximarkt
05-Nov-15
Vandaag is in ESB een artikel gepubliceerd van Sytze Rienstra, Peter Bakker en Johan Visser. UberPOP verlaagt toetredingsdrempels in de taximarkt. Hierdoor worden kapitaalgoederen (auto's) beter benut en prijzen voor consumenten lager. Dit draagt bij aan de welvaart voor de samenleving als geheel. Een politieke vraag is of deze voordelen opwegen tegen nadelen als lage beloningen en minder controle op veiligheid/privacy.

29-Sep-15
Uit de HBO Keuzegids blijkt dat de opleiding Mobiliteit bij Windesheim Flevoland aangeprijsd wordt als 'Topleiding'. De scores worden gebaseerd op een enquête onder studenten. Sytze Rienstra is één van de docenten bij deze opleiding.

Ondersteuning ProRail baten 3e spoor
02-Sep-15
Duitsland breidt zijn spoorcapaciteit uit in het verlengde van de Betuwelijn. Dit leidt tijdelijk tot minder capaciteit en buitendienststellingen. Om dit te kort (deels) op te vangen, wordt gewerkt aan maatregelen om de capaciteit bij Venlo te vergroten. Sytze Rienstra ondersteunt ProRail bij het uitwerken en berekenen van maatschappelijke baten van deze maatregelen.

MKBA LNG terminal Zweden
26-Jun-15
Samen met Decisio worden de maatschappelijke kosten en baten doorgerekend van een LNG terminal in Zweden. Ook wordt gekeken in welke landen deze baten terechtkomen. Deze analyse wordt uitgevoerd ter onderbouwing van een Europese subsidie-aanvraag.

Docent Hogeschool Windesheim Flevoland - opleiding Mobiliteit
18-Jun-15
Per 1 augustus wordt Sytze Rienstra in deeltijd docent bij de opleiding Mobiliteit bij Windesheim Flevoland. Daarnaast blijft hij actief als consultant.

KBA Blusvoorzieningen vier Rotterdamse spooremplacementen
10-Jun-15
Op verzoek van ProRail voert Sytze Rienstra een MKBA uit van het uitbreiden van blusvoorzieningen op de emplacementen Botlek, Europoort, Maasvlakte en Pernis.

Internationale vergelijking taxiregulering en UberPOP
06-May-15
Namens het KiM heeft Sytze Rienstra een internationale vergelijking uitgevoerd van de taxiregulering in het algemeen en van Uber(POP) in het bijzonder. Deze vergelijking is uitgevoerd in het kader van de evaluatie van de taxiwet die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Rapport Trends MKBAs 2001-2014
30-Mar-15
Op verzoek van de ministeries van IenM en Financiën is een inventarisatie gemaakt van trends en ontwikkelingen bij MKBAs van transportinfrastructuur. Het rapport is vandaag openbaar en hier te downloaden.

Bijdrage CEF (TEN-T) subsidie-aanvragen
27-Feb-15
Vandaag is de deadline voor het aanvragen van CEF (voorheen TEN-T) subsidies bij de Europese Commissie. Sytze Rienstra heeft bijgedragen aan enkele voorstellen: 1) Stationsgebied Driebergen-Zuid, 2) Studie Emplacement Waalhaven Zuid. Daarnaast heeft hij een quick scan KBA opgesteld voor een LNG terminal in de Rotterdamse Haven en de engelstalige samenvatting geschreven van de MKBA Calandbrug.

Voorkeursbeslissing Calandbrug
10-Feb-15
De voorkeursbeslissing rond de Calandbrug is naar de Tweede Kamer gestuurd. Sytze Rienstra heeft namens de projectorganisatie onder meer de MKBA gecoördineerd.

Nieuwe website
03-Jan-15
Vandaag presenteert Syconomy een nieuwe website.

Internationale benchmark Taxiregulering en Uber
22-Dec-14
Namens het KiM voert Sytze Rienstra een internationale vergelijking uit van de regulering van de taximarkt en de wijze waarop gereageerd is op de komst van Uber en UberPOP.

Aanvraag CEF (TEN-T) subsidies Driebergen-Zuid en Waalhaven-Zuid
10-Nov-14
Op verzoek van Prorail schrijft Sytze Rienstra de inhoudelijke delen van de CEF (Connecting European Facility - de nieuwe naam voor TEN-T) voorstellen van de realisatie van het project Driebergen-Zeist en van de planstudie van het emplacement Waalhaven-Zuid.

Nieuw op de Danie Theronstraat: Tinesco- interim-management in de zorg
03-Nov-14
Op de Danie Theronstraat 13d is een nieuw bedrijf opgericht: Tinesco. Voor interim- en projectmanagement in de zorg.

Update KBA Calandbrug
15-Oct-14
Ten behoeve van voorziene besluitvorming begin 2015 wordt KBA van de Calandbrug geüpdate. Sytze Rienstra doet namens Prorail de coördinatie hiervan.

Kentallen MKBAs
15-Sep-14
Namens het KiM maakt Sytze Rienstra een analyse van de kengetallen die regelmatig in MKBAs worden toegepast.

Inventarisatie trends en ontwikkelingen KBAs
15-May-14
In opdracht van de ministeries van IenM en Financiën voert Sytze Rienstra een onderzoek uit naar trends en ontwikkelingen bij KBAs van transportinfrastructuurprojecten sinds het uitkomen van de OEI leidraad.

Second opions KBAs Programma Hoogfrequent Spoor
01-May-14
Op verzoek van het ministerie van IenM voert Sytze Rienstra second opinions uit op een viertal KBAs in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor: Goederenvervoer Oost-Nederland, Amsterdam Centraal, Verdiepte ligging Vught en de zuidwestboog bij Meteren.

Voorkeursbesluit ERTMS
11-Apr-14
Het voorkeursbesluit ERTMS is naar de Tweede Kamer gestuurd. Sytze Rienstra heeft namens het ministerie van IenM de MKBA inhoudelijk begeleid.

KBA Station Bleizo
01-Mar-14
Sytze Rienstra heeft op verzoek van Prorail MKBA berekeningen uitgevoerd voor het inpassen van het mogelijk te realiseren nieuwe station Bleiswijk-Zoetermeer (Bleizo) in de dienstregeling.

Second Opinion MKBA A27 Houten-Hooipolder
15-Jan-14
Namens en voor het KiM werkt Sytze Rienstra mee aan de second opinion op de MKBA A27 Houten-Hooipolder.

Voortoets economische onderbouwing luchthavenbesluit Maastricht-Aachen Airport
05-Jan-14
Op verzoek van het ministerie van IenM wordt een voortoets uitgevoerd. Doel is na te gaan in hoeverre de economisce onderbouwing rond de provinciale besluitvorming rond Maastricht-Aachen Airport (MAA) tevens kan dienen als onderbouwing voor een te nemen luchtvaartbesluit.

Nieuws                                                                                 Ouder nieuws
WYSIWYG Web Builder